IK5 Schlegel Cầu đấu dây 4mm2

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây Upun UKJ-2.5E

Đơn giá: 4.200 VNĐ

Cầu đấu dây 4mm UPUN UKJ-4

Đơn giá: 5.700 VNĐ

Cầu đấu dây 6mm Upun UKJ-6

Đơn giá: 8.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-10

Đơn giá: 11.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-16

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-35

Đơn giá: 37.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-50

Đơn giá: 100.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-70

Đơn giá: 113.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-95

Đơn giá: 145.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-150

Đơn giá: 191.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-240

Đơn giá: 275.000 VNĐ

UJFX1-50

Đơn giá: 123.000 VNĐ

UJFX1-35

Đơn giá: Liên hệ

UJFX1-10 đầu chia cáp UPUN

Đơn giá: Liên hệ

UJFX1-250/9×16

Đơn giá: 90.000 VNĐ

UJFX1-95

Đơn giá: Liên hệ

UJFX1-400/12×16

Đơn giá: 136.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-10

Đơn giá: 3.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-15

Đơn giá: 3.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-24

Đơn giá: 3.900 VNĐ