Động cơ 1P 6w Excem E6I6DX

Đơn giá: 1.024.000 VNĐ

động cơ điện 1P 15w Excem E7I15PXL

Đơn giá: 1.020.000 VNĐ

động cơ điện 1P 15w Excem E7I15DX

Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

động cơ điện 1P 25w Excem E8I25PXL

Đơn giá: 1.122.000 VNĐ

Động cơ 1P 25w Excem E8I25DX

Đơn giá: 1.137.000 VNĐ

Động cơ 1P 40w Excem E9I40DX

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

động cơ 60w 1P Excem E9I60PXL

Đơn giá: 1.628.000 VNĐ

động cơ 60w 1P Excem E9I60DX

Đơn giá: 1.649.000 VNĐ

động cơ 90w 1P Excem E9I90PXH

Đơn giá: 1.936.000 VNĐ

động cơ 90w 1P Excem E9I90DX

Đơn giá: 1.962.000 VNĐ

động cơ 120w 1P Excem E9I120PXH

Đơn giá: 2.325.000 VNĐ

động cơ 120w 1P Excem E9I120DX

Đơn giá: 2.325.000 VNĐ

động cơ 180w 1P Excem E9I180PXH

Đơn giá: 3.069.000 VNĐ

động cơ điện 3P 25w Excem E8I25PSL

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 25w Excem E8I25DS

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 40w Excem E9I40DS

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 40w 3P 380V Excem E9I40PSL

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 3P 40w Excem E9I40PTL

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 380V Excem E9I60PSL

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 220V Excem E9I60PTL

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90DS

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90PSH

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 220V Excem E9I90PTH

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120DS

Đơn giá: 4.870.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120PSH

Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 220v Excem E9I120PTH

Đơn giá: 2.397.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150PSH

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150DS

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200PSH

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ

Động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200DS

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ