Biến tần Hitachi SJ700D-370HFEF3

Giá KM còn: 34.128.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 43.200.000 VNĐ

Biến tần Hitachi SJ700D-450HFEF3

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

Biến tần Hitachi SJ700D-550HFEF3

Giá KM còn: 47.163.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 59.700.000 VNĐ

Biến tần Hitachi SJ700D-900HFEF3

Giá KM còn: 101.910.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 129.000.000 VNĐ

Biến tần Hitachi SJ700D-750HFEF3

Giá KM còn: 76.235.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 96.500.000 VNĐ

biến tần 1P 750w Hitachi NES1-007SB

Giá KM còn: 2.016.100VNĐ

- 21
Đơn giá: 2.552.000 VNĐ

biến tần 1P Hitachi NES1-022SB

Giá KM còn: 2.844.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

biến tần 1P 400w Hitachi NES1-004SB

Giá KM còn: 1.856.500VNĐ

- 21
Đơn giá: 2.350.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-004HB

Giá KM còn: 2.650.500VNĐ

- 21
Đơn giá: 3.355.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-007HB

Giá KM còn: 2.832.900VNĐ

- 21
Đơn giá: 3.586.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Giá KM còn: 3.119.700VNĐ

- 21
Đơn giá: 3.949.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Giá KM còn: 3.519.500VNĐ

- 21
Đơn giá: 4.455.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Giá KM còn: 4.232.000VNĐ

- 21
Đơn giá: 5.357.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-055HF

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-075HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

Giá KM còn: 11.496.900VNĐ

- 21
Đơn giá: 14.553.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

Giá KM còn: 14.034.400VNĐ

- 21
Đơn giá: 17.765.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Giá KM còn: 16.789.100VNĐ

- 21
Đơn giá: 21.252.000 VNĐ

NJ600B-220HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 19.091.900VNĐ

- 21
Đơn giá: 24.167.000 VNĐ

NJ600B-300HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 23.176.200VNĐ

- 21
Đơn giá: 29.337.000 VNĐ

NJ600B-370HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 27.425.600VNĐ

- 21
Đơn giá: 34.716.000 VNĐ

NJ600B-450HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 31.544.700VNĐ

- 21
Đơn giá: 39.930.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

Giá KM còn: 34.490.600VNĐ

- 21
Đơn giá: 43.659.000 VNĐ

NJ600B-750HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 52.296.400VNĐ

- 21
Đơn giá: 66.198.000 VNĐ

NJ600B-900HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-1320HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 81.964.100VNĐ

- 21
Đơn giá: 103.752.000 VNĐ

NJ600B-1100HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 70.710.500VNĐ

- 21
Đơn giá: 89.507.000 VNĐ

NJ600B-1600HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-1850HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-2200HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-2600HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-3150HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-3550HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-007HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-015HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-022HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-040HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-055HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-075HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ

SJ700-110HFEF2 Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 21
Đơn giá: Liên hệ