Ejector chân không Chelic EV

Lưu lượng hút 6~225L/min, ren nối RC1/8~3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van điều khiển chân không Chelic EVM

Lưu lượng hút 6.4~102L/min, mũi phun Ø0.5~Ø2

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không dạng fitting Chelic VM

Lưu lượng hút 11.5-90 L/min, mũi phun Ø0.5~Ø2

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VA

Lưu lượng hút 6-110 L/min, mũi phun Ø0.7, Ø1.2, Ø1.5

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VQ20

Lưu lượng hút 22 L/min, mũi phun Ø1.0

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không dạng module Chelic VK20

Lưu lượng hút 5-22 L/min, mũi phun Ø0.5~Ø1.0

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VKMT

Lưu lượng hút 45 L/min, mũi phun Ø1.0

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VK30

Lưu lượng hút 60 L/min, mũi phun Ø1.5, Ø1.5

Đơn giá: Liên hệ

Compact Vacuum Ejector Chelic VSLA VSLB

Lưu lượng hút 6/9/15L/min, mũi phun Ø0.6, Ø0.7, Ø1

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VSL

Lưu lượng hút 6~15L/min, mũi phun Ø0.5~Ø1

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VKM

Lưu lượng hút 45L/min, mũi phun Ø1, tối đa 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VCK

Lưu lượng hút 22L/min, mũi phun Ø1, tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Ejector chân không Chelic VHS

bao gồm 1 đến 4 đầu hút D20 - D60

Đơn giá: Liên hệ