Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

Bộ phân tích chất lượng điện xách tay Entes EMK-10P

Đơn giá: Liên hệ

thiết bị phân tích chất lượng lưới điện MPR-1 series

Demand, Max, Min, THD-V, THD-U, THD-I, 51, RS485

Đơn giá: 3.140.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-2

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.300.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-3

V, I, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.540.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng Entes MPR-4

3P, U, I, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.180.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-5

hiển thị 50 thông số lưới điện 3P, bao gồm THD

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

Thiết bị phân tích lưới điện Entes MPR-6

kVArh, % THD U & I, Harmonics 1-31, RTC, Alarm, RS-485

Đơn giá: 6.740.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes MPR-63

3P, U, I, kW, kVAR, KVA, kWh, Kvarh, kvah, cosφ, RS485

Đơn giá: 9.150.000 VNĐ

Bộ phân tích điện lưới 3 pha Entes EPM-07S

demand, Hz, W, VAr, VA, kWh, kVArh, cosφ, Dual Energy, RS485

Đơn giá: 1.910.000 VNĐ

Đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-26S-21

Demand Max/Min, THD-V, THD-U, THD-I, THD 51, RS-485

Đơn giá: 3.490.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-32-72

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-34S-11

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/ΣQ/ΣS, kWh, kVArh, I trung tính, RS485

Đơn giá: 2.790.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 2.930.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-45S

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-45S-L

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, Demand, cosφ

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-46

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP/Q/S, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ giám sát điện năng 3 pha Entes MPR-47S

V, I, Hz, W, VAr, VA, ΣP, ΣQ, ΣS, kWh, kVArh, cosφ, I trung tính

Đơn giá: 4.720.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U,

Đơn giá: 3.260.000 VNĐ

đồng hồ giám sát điện năng Entes MPR-53S-96

U, I, F, PF, kW, kVAr, kVA, kWh, kVArh, kVAh, THD I&U, RS485

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đồng hồ phân tích điện năng Entes EMK-01

W, VAr, VA, ∑P/Q/S, kWh, kVArh, Max/Min., Cosφ, Itt, THD 64

Đơn giá: Liên hệ