Timer Fotek SY-2D

Tùy chọn s, m, h, Ngõ ra: 2 Relay

Đơn giá: Liên hệ