Timer Fotek SY-2D

Tùy chọn s, m, h,

Ngõ ra: 2 Relay

Hiển thị led  2 số 7 đoạn

Đơn giá: Liên hệ

Timer Fotek STP-2D

Tùy chọn s, m, h,

Ngõ ra: 2 Relay

Hiển thị led  2 số 7 đoạn

Đơn giá: Liên hệ

Timer Fotek SY-3D

Tùy chọn s, m, h,

Ngõ ra: 2 Relay

Hiển thị led 3 số 7 đoạn

Đơn giá: Liên hệ

Timer Fotek STPY-M6

Tùy chọn s, m, x1, x10

Ngõ ra: 2 Relay

Núm vặn cài đặt

Đơn giá: Liên hệ