Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12-4DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-4DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-5DC

đầu nối M12, DC 2 dây, NC, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-8DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-8DC

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-10DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-10DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRCMT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-15DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-2DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-2DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRCMT12-4DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT12-4DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-5DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-5DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT18-8DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-10DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-10DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRCMT30-15DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCMT30-15DC-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ