Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML12-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-7DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-7DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-7DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-7DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-14DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-14DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-14DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML18-14DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-25DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 25mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-25DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 25mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-25DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 25mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCML30-25DP2

DC 3 dây, PNP, NC,

phát hiện 25mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ