Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DO

DC 2 dây, NO,

phát hiện 7mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 424.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 633.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 424.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 633.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 424.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 633.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-7DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 424.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 633.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 424.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 633.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT18-14DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 799.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 799.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-15DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCMLT30-25DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ