cảm biến từ Autonics PRDT12-4DO

DC 2 dây, NO, 4mm,

12-24VDC,

M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4DC

DC 2 dây, NC,

Khoảng cách phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 366.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 547.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDT12-8DO

DC 2 dây, NO,

Khoảng cách phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8DC

DC 2 dây, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8DO-V

DC 2 dây, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-7DO

DC 2 dây, 7mm,

Out: thường hở NO, 12-24VDC,

M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-7DC

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-14DO

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-14DC

DC 2 dây, NC,

Khoảng cách phát hiện: 14mm

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14DO-V

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 347.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 519.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DO

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 395.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 590.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DC

DC 2 dây, NC,

15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DO

DC 2 dây, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DC

DC 2 dây, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DO-V

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT30-15DC-V

DC 2 dây, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DO-V

DC 2 dây, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DC-V

DC 2 dây, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XO

DC 2 dây, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XC

DC 2 dây, 4mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XO

DC 2 dây, 8mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XC

DC 2 dây, 8mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XO-V

DC 2 dây, 4mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XC-V

DC 2 dây, 4mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XO-V

DC 2 dây, 8mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XC-V

DC 2 dây, 8mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XO

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XC

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XO

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XC

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XO-V

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XC-V

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XO-V

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XC-V

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15XO

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15XC

DC 2 dây, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25XO

DC 2 dây, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25XC

DC 2 dây, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15XO-V

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15XC-V

DC 2 dây, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ