cảm biến từ Autonics PRDT12-4DO

DC 2 dây, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4DC

DC 2 dây, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDT12-8DO

DC 2 dây, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8DC

DC 2 dây, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDT12-4DO-V

DC 2 dây, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4DC-V

DC 2 dây, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8DO-V

DC 2 dây, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8DC-V

DC 2 dây, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-7DO

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 310.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-7DC

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 316.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 473.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-14DO

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 310.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT18-14DC

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7DO-V

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 340.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 508.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7DC-V

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 362.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 541.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14DO-V

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 316.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 473.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14DC-V

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 340.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 508.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DO

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DC

DC 2 dây, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DO

DC 2 dây, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DC

DC 2 dây, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-15DO-V

DC 2 dây, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDT30-15DC-V

DC 2 dây, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DO-V

DC 2 dây, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT30-25DC-V

DC 2 dây, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XO

DC 2 dây, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XC

DC 2 dây, 4mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XO

DC 2 dây, 8mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XC

DC 2 dây, 8mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XO-V

DC 2 dây, 4mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-4XC-V

DC 2 dây, 4mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XO-V

DC 2 dây, 8mm, NO, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT12-8XC-V

DC 2 dây, 8mm, NC, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 383.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XO

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 327.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 488.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XC

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XO

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XC

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XO-V

DC 2 dây, 7mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 366.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-7XC-V

DC 2 dây, 7mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XO-V

DC 2 dây, 14mm, NO, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDT18-14XC-V

DC 2 dây, 14mm, NC, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ