Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-4DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-4DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-5DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-8DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-8DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 255.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-10DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-10DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-15DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-2DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-2DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-4DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT12-4DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-5DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-5DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-8DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT18-8DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 269.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-10DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-10DC-I

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-15DO-I

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-15DC-I

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-10DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT30-15DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-2DC-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWT08-1.5DC-V

DC 2 dây, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 326.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 487.600 VNĐ