Xi lanh chân không Chelic NQDK

Đường kinh: Ø6~32,

hành trình 5~50mm,

gắn được nhiều phía

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh chân không có đầu hút Chelic MVS

Đk Ø6/10,

hành trình 10~15m,

giác hút D2~D15

Đơn giá: Liên hệ

Xy lanh chân không Chelic DYC

Xy lanh: Ø25, Ø40;

Single acting;

hành trình: 25~300mm.

Đơn giá: Liên hệ