DPU31A-025R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

DPU31A-025D Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.232.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.243.000 VNĐ

DPU31A-025A Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.643.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.348.000 VNĐ

DPU31A-025N Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.598.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.788.000 VNĐ

DPU31A-040R Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

DPU33D Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: 62.568.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.386.000 VNĐ

DPU31A-040D Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.585.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.769.000 VNĐ

DPU33C Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

DPU31A-040A Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.996.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.875.000 VNĐ

DPU33A Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

DPU31A-040N Autonics PA2015

Giá KM còn: 14.963.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.334.000 VNĐ

DPU33B Bộ điều khiển gia nhiệt lò nung Thyristor Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

DPU31A-050R Autonics PA2015

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

DPU31A-050D Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.993.000 VNĐ

DPU31A-050A Autonics PA2015

Giá KM còn: 16.820.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.105.000 VNĐ

DPU31A-050N Autonics PA2015

Giá KM còn: 15.817.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.608.000 VNĐ

DPU31B-070R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU31B-070D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU31B-070A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU31B-070N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU31B-080R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU31B-080D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU31B-080A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU31B-080N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU31B-100R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU31B-100D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU31B-100A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU31B-100N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU31B-120R Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

DPU31B-120D Autonics PA2015

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

DPU31B-120A Autonics PA2015

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

DPU31B-120N Autonics PA2015

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

DPU31B-150R Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

DPU31B-150D Autonics PA2015

Giá KM còn: 22.696.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

DPU31B-150A Autonics PA2015

Giá KM còn: 24.110.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.986.000 VNĐ

DPU31B-150N Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.362.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.870.000 VNĐ

DPU31B-180R Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

DPU31B-180D Autonics PA2015

Giá KM còn: 22.696.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

DPU31B-180A Autonics PA2015

Giá KM còn: 24.110.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.986.000 VNĐ

DPU31B-180N Autonics PA2015

Giá KM còn: 23.362.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.870.000 VNĐ