Bộ chuyển đổi tín hiệu sang 4-20mA CN-6101-C1

Giá KM còn: 2.229.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-C2

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-C2

Giá KM còn: 2.576.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-V1

Giá KM còn: 1.957.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6101-V1

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu CN-6100-V2

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-V2

Giá KM còn: 2.576.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6100-R1

Giá KM còn: 1.882.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R1

Giá KM còn: 2.229.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics CN-6100-R2

Giá KM còn: 2.229.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R2

Giá KM còn: 2.576.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics CN-6100-R4

Giá KM còn: 2.576.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R4

Giá KM còn: 2.910.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.344.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-C1

Giá KM còn: 1.882.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-C1

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-V1

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6400-C2

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6401-C2

Giá KM còn: 2.666.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6400-V1

Giá KM còn: 1.957.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-V2

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6400-V2

Giá KM còn: 2.666.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-C1

Giá KM còn: 1.957.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-R1

Giá KM còn: 1.882.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R1

Giá KM còn: 2.311.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-R2

Giá KM còn: 2.229.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R2

Giá KM còn: 2.666.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6400-R4

Giá KM còn: 2.666.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R4

Giá KM còn: 3.023.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.513.000 VNĐ