Bộ hiển thị LED Autonics

Đơn giá: Liên hệ

D1SC-N Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

D5Y-M Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.048.000 VNĐ

D5W-M Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

DS16 Bộ hiển thị

Đơn giá: Liên hệ

DS16-RT Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

DS16-RE Autonics Display Unit

Đơn giá: 340.000 VNĐ

DS16-GS Autonics Display Unit

Đơn giá: 638.322 VNĐ

DS16-GT Autonics Display Unit

Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

DS16-GE Autonics Display Unit

Đơn giá: 340.041 VNĐ

DS22 Bộ hiển thị

Đơn giá: Liên hệ

DS22-RS Autonics Display Unit

Đơn giá: 692.013 VNĐ

DS22-RP Autonics Display Unit

Đơn giá: 692.013 VNĐ

DS22-RT Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.049.000 VNĐ

DS22-RE Autonics Display Unit

Đơn giá: 351.972 VNĐ

DS22-GS Autonics Display Unit

Đơn giá: 692.013 VNĐ

DS22-GP Autonics Display Unit

Đơn giá: 692.013 VNĐ

DS22-GE Autonics Display Unit

Đơn giá: 351.972 VNĐ

DS22-RR Autonics Display Unit

Đơn giá: 739.738 VNĐ

DS40-RS Autonics Display Unit

Đơn giá: 894.844 VNĐ

DS40-RP Autonics Display Unit

Đơn giá: 894.844 VNĐ

DS40 Bộ hiển thị Autonics

Đơn giá: Liên hệ

DS40-RE Autonics Display Unit

Đơn giá: 524.957 VNĐ

DS40-GS Autonics Display Unit

Đơn giá: 894.844 VNĐ

DS40-GP Autonics Display Unit

Đơn giá: 894.844 VNĐ

DS40-GT Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

DS40-GE Autonics Display Unit

Đơn giá: 524.000 VNĐ

DS40-RR Autonics Display Unit

Đơn giá: 930.638 VNĐ

DS40-RRT Bộ hiển thị LED 7 đoạn

Đơn giá: 1.318.404 VNĐ

DS60 Bộ hiển thị Autonics

Đơn giá: Liên hệ

DS60-RP Autonics Display Unit

Đơn giá: 990.294 VNĐ