Khối I/O Autonics ARD-DI08A

Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08R

Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08RE

Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08S

Đơn giá: 5.003.200 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08SE

Đơn giá: 4.155.200 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16N

Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16NE

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16N

Đơn giá: 3.116.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16NE

Đơn giá: 2.501.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16P

Đơn giá: 3.328.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16PE

Đơn giá: 2.713.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16N

Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16NE

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16P

Đơn giá: 2.904.400 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16PE

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16P

Đơn giá: 2.502.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16PE

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08N-4S

Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08P-4S

Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08N-4S

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08P-4S

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

remote I/O Autonics ARM-DI08N-4S

Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-AO04

Đơn giá: 6.410.000 VNĐ

Khối IO Autonics ARD-AI04

Đơn giá: 6.410.000 VNĐ

4PMD-MSAT

Đơn giá: Liên hệ

Khối I/O Autonics ARD-DI08AE

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ