PSA-1-R1/8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PTC cảm biến áp suất Sensys

Đơn giá: 2.900.000 VNĐ

KT-302H Cảm biến áp suất hiển thị số Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

KT-302H-S-03-1-0 Cảm biến áp suất chống nổ Autonics

Giá KM còn: 778.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.162.300 VNĐ

PTF30 Cảm biến áp suất chống nổ Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

PTF30-G1NN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G2NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G2NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G3NN-F8 Cảm biến áp suất chống nổ

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G3NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G4NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G4NB-F8 Autonics

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G5NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G5NB-F8 Autonics

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G6NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-G6NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G7NN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

PTF30-G7NB-F8 Autonics

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

PTF30-G8NN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

PTF30-G8NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

PTF30-G9NN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

PTF30-G9NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

PTF30-GHNB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-G1NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-GCNN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-GCNB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-GFNN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

PTF30-GFNB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

PTF30-GHNN-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

KT-302H-S-01-0-0

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ

KT-302H-S-01-1-0

Giá KM còn: 7.787.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.623.000 VNĐ

KT-302H-S-02-0-0

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ

KT-302H-S-02-1-0

Giá KM còn: 7.787.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.623.000 VNĐ

KT-302H-S-03-0-0

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ

KT-302H-S-04-0-0

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ

KT-302H-S-04-1-0

Giá KM còn: 7.787.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.623.000 VNĐ

KT-302H-S-05-0-0 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ

KT-302H-S-05-1-0 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.787.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.623.000 VNĐ

KT-302H-S-06-0-0 Autonics PA2015

Giá KM còn: 7.303.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.900.000 VNĐ