Động cơ BLDC Excem

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 30w Excem B630-30B

Đơn giá: 2.134.000 VNĐ

động cơ BLDC 50W Excem B850-30B

Đơn giá: 2.905.000 VNĐ

động cơ BLDC 100w Excem B91A-30B

Đơn giá: 3.557.000 VNĐ

Mã số động cơ BLDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 24VDC GGM

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 30w GGM K6LS30N2

Đơn giá: 2.478.000 VNĐ

Động cơ BLDC 30w GGM K6LH30N2

Đơn giá: 2.478.000 VNĐ

Động cơ BLDC 50w GGM K8LS50N2

Đơn giá: 2.810.000 VNĐ

ĐỘNG CƠ BLDC 50w GGM K8LH50N2

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 100W GGM K9LS100N2

Đơn giá: 3.886.000 VNĐ

Động cơ BLDC 100W GGM K9LH100N2

Đơn giá: 3.886.000 VNĐ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS20N

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS20NU

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BS20NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BH20NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 20w GGM K6BH20NU

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 40w GGM K8BS40N

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 40w GGM K8BS40NU

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 40w GGM K8BS40NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 40w GGM K8BH40NU

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 40w GGM K8BH40NC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90N

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90NU

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BS90NC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BH90NU

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ BLDC 90w GGM K9BH90NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 150w GGM K9BS150NC

Đơn giá: Liên hệ

động cơ BLDC 150w GGM K9BH150NC

Đơn giá: Liên hệ