động cơ điện 3P 25w Excem E8I25PSL

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 25w Excem E8I25DS

Đơn giá: 1.174.000 VNĐ

động cơ điện 3P 40w Excem E9I40DS

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 40w 3P 380V Excem E9I40PSL

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 3P 40w Excem E9I40PTL

Đơn giá: 1.431.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 380V Excem E9I60PSL

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

Động cơ 60w 3P 220V Excem E9I60PTL

Đơn giá: 1.717.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90DS

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 380V Excem E9I90PSH

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 90w 3P 220V Excem E9I90PTH

Đơn giá: 2.057.000 VNĐ

động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120DS

Đơn giá: 4.870.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 380V Excem E9I120PSH

Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Động cơ 120w 3P 220v Excem E9I120PTH

Đơn giá: 2.397.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150PSH

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 150w 3P 380V Excem E9I150DS

Đơn giá: 2.558.000 VNĐ

động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200PSH

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ

Động cơ 200w 3P 380V Excem E9I200DS

Đơn giá: 3.376.000 VNĐ