Cầu đấu dây Upun UKJ-2.5E

Đơn giá: 4.200 VNĐ

Cầu đấu dây 4mm UPUN UKJ-4

Đơn giá: 5.700 VNĐ

Cầu đấu dây 6mm Upun UKJ-6

Đơn giá: 8.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-10

Đơn giá: 11.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-16

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-35

Đơn giá: 37.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-50

Đơn giá: 100.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-70

Đơn giá: 113.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-95

Đơn giá: 145.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-150

Đơn giá: 191.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-240

Đơn giá: 275.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-50

Đơn giá: 123.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-35

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp UPUN UJFX1-10

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-95

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây Upun UTD-10

Đơn giá: 3.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-15

Đơn giá: 3.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-24

Đơn giá: 3.900 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-32

Đơn giá: 5.100 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-41

Đơn giá: 8.400 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-63

Đơn giá: 16.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-100

Đơn giá: 34.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-150

Đơn giá: 44.000 VNĐ

Đầu chia cáp Upun UTD-100I/2X25

Đơn giá: 70.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-200

Đơn giá: 78.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-300

Đơn giá: 113.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UTD-400

Đơn giá: 152.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UTD-600

Đơn giá: 339.000 VNĐ