Cầu đấu dây 300A Upun UTD-300

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 240A Upun UTD-200

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 175A Upun UTD-150

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 130A Upun UTD-100

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 90A Upun UTD-63

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 50A Upun UTD-41

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây 40A Upun UTD-32

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây 32A Upun UTD-24

Đơn giá: 20.000 VNĐ

cầu đấu dây 20A Upun UTD-15

Đơn giá: 20.000 VNĐ

Cầu đấu dây 15A UPun UTD-10

Đơn giá: 16.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UKJ-2.5E

Đơn giá: 4.200 VNĐ

Cầu đấu dây 6mm2 UPUN UKJ-4

Đơn giá: 5.700 VNĐ

Cầu đấu dây 6mm Upun UKJ-6

Đơn giá: 8.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-10

Đơn giá: 11.200 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-16

Đơn giá: 16.000 VNĐ

Cầu đấu dây Upun UJFX1-63

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây Upun UKJ-35

Đơn giá: 37.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-50

Đơn giá: 100.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-70

Đơn giá: 113.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-95

Đơn giá: 145.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-150

Đơn giá: 191.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UKJ-240

Đơn giá: 275.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN | UJFX1-250

Đơn giá: Liên hệ

cầu đấu dây Upun UTD-10

Đơn giá: 3.000 VNĐ

cầu đấu dây Upun UTD-15

Đơn giá: 3.400 VNĐ