Module I/O 6 chân Upun UGM-SJ6

Đơn giá: 151.000 VNĐ

Module I/O 8 chân Upun UGM-SJ8

Đơn giá: 205.000 VNĐ

MODULE I/O 9 CHÂN UPUN UGM-IOT9

Đơn giá: 210.000 VNĐ

MODULE I/O 15 CHÂN UPUN UGM-IOT15

Đơn giá: 277.000 VNĐ

MODULE I/O 25 CHÂN UPUN UGM-IOT25

Đơn giá: 386.000 VNĐ

MODULE I/O 37 CHÂN UPUN UGM-IOT37

Đơn giá: 539.000 VNĐ

MODULE I/O 50 CHÂN UPUN UGM-IOT50

Đơn giá: 596.000 VNĐ

MODULE I/O 9 CHÂN UPUN UGM-IOZ9

Đơn giá: 210.000 VNĐ

MODULE I/O 15 CHÂN UPUN UGM-IOZ15

Đơn giá: 277.000 VNĐ

MODULE I/O 25 CHÂN UPUN UGM-IOZ25

Đơn giá: 386.000 VNĐ

MODULE I/O 37 CHÂN UPUN UGM-IOZ37

Đơn giá: 539.000 VNĐ

MODULE I/O 50 CHÂN UPUN UGM-IOZ50

Đơn giá: 596.000 VNĐ

Module I/O 10 chân Upun UGM-GC10

Đơn giá: 203.000 VNĐ

Module I/O 20 chân Upun UGM-GC20

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Module I/O 26 chân Upun UGM-GC26

Đơn giá: 363.000 VNĐ

Module I/O 34 chân Upun UGM-GC34

Đơn giá: 466.000 VNĐ

Module I/O 40 chân Upun UGM-GC40

Đơn giá: 520.000 VNĐ

Module I/O 50 chân Upun UGM-GC50

Đơn giá: 618.000 VNĐ

Module I/O 60 chân Upun UGM-GC60

Đơn giá: 760.000 VNĐ

UGM-IOZ Module giao tiếp Upun

Đơn giá: Liên hệ

UGM3-GC 20

Đơn giá: Liên hệ

Module I/O 44 pin Upun DR44-M7

Đơn giá: Liên hệ