Module vigor VB-32ET-D

Đơn giá: Liên hệ

Module vigor VB-32ET-AC

Đơn giá: Liên hệ

Module nguồn Vigor VB-30PS

Đơn giá: Liên hệ

Module nhiệt độ Vigor VB-2PT

Đơn giá: Liên hệ

Module analog Vigor VB-2DA

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1 Series

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS2 Series

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VSM SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3 SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MR-D

Đơn giá: 5.184.000 VNĐ

PLC VIGOR VB SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS3-32MT-D

Đơn giá: 4.611.000 VNĐ

PLC VIGOR VH SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VH-10MR

Đơn giá: 1.904.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MR-D

Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-14MR

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-14MR-D

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20MR

Đơn giá: 3.380.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-20MR-D

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-24MR

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-24MR-D

Đơn giá: 2.242.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-28MR

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-28MR-D

Đơn giá: 2.665.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-32MR

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MR-D

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-40MR

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-60MR

Đơn giá: 5.920.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MT-D

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20AR

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-14MT-D

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-32ER

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-20MT-D

Đơn giá: 2.073.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-28XYR

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-24MT-D

Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

Modul mở rộng Vigor VH-16XYR

Đơn giá: Liên hệ