PLC VIGOR VS1 Series

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS1-10MR-D

Đơn giá: 1.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-14MR-D

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-20MR-D

Đơn giá: 2.140.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-24MR-D

Đơn giá: 2.242.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-28MR-D

Đơn giá: 2.665.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MR-D

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MT-D

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-14MT-D

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-20MT-D

Đơn giá: 2.073.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-24MT-D

Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-28MT-D

Đơn giá: 2.562.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MT-D

Đơn giá: 2.646.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MT-DI

Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-10MP-D

Đơn giá: 1.654.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-14MP-D

Đơn giá: 1.758.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-20MP-D

Đơn giá: 2.073.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-24MP-D

Đơn giá: 2.181.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-28MP-D

Đơn giá: 2.562.000 VNĐ

PLC VIGOR VS1-32MP-D

Đơn giá: 2.646.000 VNĐ