PLC VIGOR VS2 Series

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VS2-24MR-D

Đơn giá: 3.365.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MP-D

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MR-D

Đơn giá: 4.103.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-DI

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-24MT-D

Đơn giá: 2.815.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MP-D

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ

PLC VIGOR VS2-32MT-D

Đơn giá: 3.281.000 VNĐ