PLC VIGOR VSM SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VSM-14MT-D

Đơn giá: 2.792.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-24MT-D

Đơn giá: 3.408.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-32MT-D

Đơn giá: 3.892.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-32MT-DI

Đơn giá: 3.426.000 VNĐ

PLC VIGOR VSM-28ML-D

Đơn giá: 3.892.000 VNĐ