Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E

1 pha 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Đơn giá: 474.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E/C

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL100-ET

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL200

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSY1352-NK

1 pha 220V, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSD1352-CT

U, I, kW, kVAr, kVA, PF, F, Wh, kVAr, nhiều giá, Max Demand

Đơn giá: Liên hệ