Driver và động cơ bước 2 pha CC-link Autonics AiC-CL Series

Driver và động cơ bước 2 pha CC-link Autonics AiC-CL Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-60LA-B-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-60MA-B-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-60SA-B-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-20MA-CL

vòng kín, 24VDC, 0.6A/Pha, 60W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-20LA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-20LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Autonics AiC-42SA-CL

2.55kgf.cm, 1.7A/Phase, 60W, 24VDC,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-42MA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-42MA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Autonics AiC-42LA-CL

Động cơ servo Autonics AiC-42LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56SA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-56SA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56MA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-56MA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56LA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-56LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-60SA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-60SA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-60MA-CL

Động cơ bước Autonics AiC-60MA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver và động cơ bước Autonics AiC-60LA-CL

Driver và động cơ bước Autonics AiC-60LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA-CL

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20MA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA-CL

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-20LA-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB-CL

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35SB-CL

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35MB-CL

vòng kín, 24VDC, 1.2A/Pha, 60W, giao tiếp CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-35LB-CL

24VDC, 1.2A/Pha, 60W, dùng cho động cơ bước Ai-M-35LB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42SA-CL

vòng kín, 24VDC, 1.7A/Pha, 60W, giao tiếp CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-42MA-CL

vòng kín, 24VDC, 1.7A/Pha, 60W, giao tiếp CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ servo Autonics AiC-D-42LA-CL

vòng kín, 24VDC, 1.7A/Pha, 60W, giao tiếp CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56SA-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 120W, 56Z56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-56MA-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 120W, 56Z56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60SA-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60MA-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 56x56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiC-D-60LA-CL

vòng kín, 24VDC, 3.5A/Pha, 240W, 60x60, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-28SB-CL

vòng kín, 24VDC, 1A/Pha, 60W, 28x28, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-28MB-CL

vòng kín, 1.42kgf.cm,

24VDC, 1A/Pha,60W,

28x28, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-28LB-CL

vòng kín, 1.63kgf.cm,

24VDC, 1A/Pha, 60W,

28x28, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-35SB-CL

vòng kín, 0.714kgf.cm,

24VDC, 1.2A/Pha, 60W,

35x35, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-35MB-CL

vòng kín, 1.326kgf.cm,

24VDC, 1.2A/Pha, 60W,

35x35, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-35LB-CL

vòng kín, 3.162kgf.cm,

24VDC, 1.2A/Pha, 60W,

35x35, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-42SA-B-CL

vòng kín, 2.55kgf.cm,

24VDC, 1.7A/Pha, 60W,

42x42, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-42MA-B-CL

vòng kín, 4.08kgf.cm,

24VDC, 1.7A/Pha, 60W,

42x42, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-42LA-B-CL

vòng kín, 4.89kgf.cm,

24VDC, 1.7A/Pha, 60W,

42x42, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56SA-B-CL

vòng kín, 6.12kgf.cm,

24VDC, 3.5A/Pha,120W,

56x56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56MA-B-CL

vòng kín, 12.24kgf.cm,

24VDC, 3.5A/Pha, 60W,

56x56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiC-56LA-B-CL

vòng kín, 20.39kgf.cm,

24VDC, 3.5A/Pha, 120W,

56x56, CC-Link

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ