Bộ hiển thị DS22

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 692.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS22-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 1.049.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 351.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GS

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 692.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS22-GE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 351.972 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RR

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 739.738 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics DA22-RS

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 721.841 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics DA22-RP

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 721.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-RT

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 1.085.000 VNĐ

Autonics Display Unit DA22-RE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 387.366 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GS

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 721.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GP

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 721.841 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GT

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 1.085.744 VNĐ

Autonics Display Unit DA22-GE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: 387.766 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DA22

LED 16 đoạn màu đỏ, 20x33mm, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ