Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel PZ96L-E4/C

3 pha, LCD, I, U, P, E,

THD2-21, 2DI+2DO,

RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AEM96-CT

Phạm vi đo điện năng: 0-999999.9kWh

Truyền thông: RS485 MODBUS-RTU

Rated voltage: 3*220V/380V

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel AMC72L-E

U, I, F, P, Q, PF, cosφ, kWh, kVArh

RS485, LCD

72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL3000-E

đo: V, I, cos Φ,

kWh, W, VAr, VA, 

LCD 8 số, 0.5%, 5A/10(80)A

Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL400

U, I, P, Q, PF, kWh,

3P 220/380VA, 5A, 10(80)A,

RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng AMC16

2 lộ vào và 36 lộ ra,

đo U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Truyền thông: 2 x RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng trả trước 3 pha Acrel DTSY1352-NK

đo U, I, kWh, kvarh,

Sharp, peak, flat, valley

RS485 MODBUS-RTU

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR10R

5A, đo: I, U, PF,

kW, kVAr, kwh, kVArh,

RS485 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM800

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF,

kwh, kVArh,

nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR10RH

V, I, Kw, kVAr, kVA, PF, demand,

RS485,

THDi, THDu, 2-31st

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM801

5A, đo: I, U, PF,

kW, kVAr, kwh, kVArh,

nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha điện năng Acrel APM810

đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh,

nhiều đơn giá,

Tổng hài: THD 63

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E4/HKC

3P, LCD, PF, U, I, F, kW, kAr, 

THD 2-21, 4DI+2DO,

RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR330ELH

Đo điên năng 2 chiều:

kWh, kvarh, kva,

THD31, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E3/KC

U, I, P, Q, PF, kWh, KVA, kVAr,

RS485

Kích thước: 96x96,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E4/KC

3 pha 15-400V pha - pha

U, I, P, Q, PF, kWh, kVAr,

Song hài: THD with 2-31st Harmonics

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Acrel PZ80-E4/C

LED, U, I, F, P, Q, PF, kWh, kVAr,

RS485,

3 pha 4 dây 380V, 84x84.

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ80-E4/KC

U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr, 

Ngõ vào/ra: 4DI, 2DO, RS485

3 pha 4 dây 380V, 84x84

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E3/HKC

3 pha 3 dây 380V,

U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr,

THD21

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel ADF400L

đo max 12 lộ 3 pha,

U, I, Hz, P, Q, PF,

Energy: kWh, kVAr, KVA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng đa năng Acrel AMC72-E

LED, U, I, F, P, Q, PF, cosφ,

kWh, kVArh,

RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AMC72-E4/KC

LED, U, I, F, P, Q, PF, cosφ,

kWh, kVArh,

RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AEM96

U, I, P, Q, PF, kWh,

3P 220/380VA, 5A,

RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AMC72L-E4/KC

LCD, U, I, F, P, Q, PF, cosφ,

kWh, kVArh,

RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ