Autonics Display Unit DS40-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DS40

LED 7 đoạn màu đỏ, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED bảy đoạn DS40-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 807.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 351.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 524.957 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GS

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GP

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics DS40-GT

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 807.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS40-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 351.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 524.000 VNĐ

LED 7 đoạn hiển thị nhiệt Autonics DS40-RR

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 623.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 930.638 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS40-RRT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100 + RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 883.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.318.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 16 đoạn DA40-RS

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 611.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 912.741 VNĐ

Bộ hiển thị LED 16 đoạn DA40-RP

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 611.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 912.741 VNĐ

Bộ hiển thị LED DA40-RT

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 831.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.240.851 VNĐ

Autonics Display Unit DA40-RE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào:bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 375.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 560.769 VNĐ

Bộ hiển thị LED 16 đoạn DA40-GS

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 611.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 912.741 VNĐ

Bộ hiển thị LED 16 đoạn DA40-GP

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 611.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 912.741 VNĐ

Bộ hiển thị LED DA40-GT

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 831.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.240.851 VNĐ

Autonics Display Unit DA40-GE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 375.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 560.769 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DA40

LED 16 đoạn xanh/đỏ , 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ