Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K-24

- 60-600/5A,

- Lổ D24 tới D36

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K

Dòng điện: 400-6000/5A

Dùng cho cáp và busbar

Cấp chính xác: 0.2, 0.5

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng bảo vệ loại hở Acrel AKH-0.66-K-P

Dòng điện: 300-5000/5A

Dùng cho cáp và busbar

Cấp chính xác: 5P10

Đơn giá: Liên hệ