Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3100

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3100

Đơn giá: 8.319.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3110

Dòng điện max: 63A

Điện thế: 1P / 3P /220/380V

Điện năng hữu dụng

Đơn giá: 8.327.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Đơn giá: 11.634.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Đơn giá: 9.178.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Đơn giá: 11.289.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Đơn giá: 10.971.000 VNĐ