Timer ON DELAY ATE8 Autonics

Timer ON delay, 1s~24h, 48x48,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

timer ON delay Autonics ATE8-41

ON delay, 1s/10s/1min/10min/1h, 48x48, 24-240VAC, 8pin tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer ON delay Autonics ATE8-43

ON delay, 3s/30s/3min/30min/3h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 117.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 176.000 VNĐ

timer ON delay Autonics ATE8-46

ON delay, 6s/60s/6min/60min/6h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer ON delay Autonics ATE8-4C

ON delay, 12s/12min/24min/12h/24h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

timer ON delay Autonics ATE8-43D

ON delay, 3s/30s/3min/30min/3h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer ON delay Autonics ATE8-41D

ON delay, 1s/10s/1min/10min/1h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-46D

ON delay, 6s/60s/6min/60min/6h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-4CD

ON delay, 12s/120s/24min/12min/24h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-41E

ON delay, 1s/10s/1min/10min/1h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-43E

ON delay, 3s/30s/3min/30min/3h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-46E

ON delay, 6s/60s/6min/60min/6h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

timer Autonics ATE8-4CE

ON delay, 12s/120s/24min/12h, 48x48, 24-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

BK-S rá gắn tủ cho timer ATE8

BK-S rá gắn tủ cho timer ATE8

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ