Bộ điều khiển Autonics KPN5300-000

Chỉ hiển thị, 1 out relay, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.080.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.597.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5311-000

Chỉ hiển thị, 2 out 4-20mA+SSR, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ điều khiển KPN Autonics KPN5313-000

Chỉ hiển thị, 2 out 4-20mA/SSR, relay, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5317-000

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ điều khiển,Autonics KPN5319-000

Chỉ hiển thị, 2 out : relay, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ điều khiển,Autonics KPN5311-030

2 out :SSR, 100-240VAC, ngõ ra Transmission +SV ,48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ điều khiển,Autonics KPN5313-030

2 out :SSR +relay,Transmission + SV, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ điều khiển,Autonics KPN5317-030

2 out :relay+SSR, Transmission+ SV, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ điều khiển,Autonics KPN5319-030

Chỉ hiển thị, 2 out :relay, 100-240VAC,Transmission +SV, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5313-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, 100-240VAC, RS485, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5317-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, 100-240VAC, RS485, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5319-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay, 100-240VAC, RS485, 48x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5311-230

2 out :SSR, 100-240VAC, RS485, Transmission + SV, 48x96

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5313-230

2 out :SSR+ relay, RS485, Transmission +SV

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5317-230

2 out :relay+SSR, RS485, Transmission +SV

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5319-230

2 out :relay, RS485, Transmission + SV, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics KPN5500-000

Chỉ hiển thị, 1 out :relay/SSR, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.191.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.764.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu KPN Autonics KPN5511-000

Chỉ hiển thị, 2 out : SSR, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-000

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu KPN Autonics KPN5517-000

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.246.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.845.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-030

Chỉ hiển thị, 2 out :SSR, Transmission + SV

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-030

2 out :SSR+ relay, Transmission +SV, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-030

2 out :relay+SSR, Transmission + SV, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-030

2 out :relay, Transmission +SV, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-200

Chỉ hiển thị, 2 out :SSR, RS485, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-200

Chỉ hiển thị, 2 out :SSR+ relay, Rs485, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay+SSR, Rs485, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay, RS485, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.569.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-230

2 out :SSR, RS485, Transmission +SV, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-230

2 out :SSR + relay, RS485,Transmission + SV

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-230

2 out :relay+SSR, RS485, Transmission + SV

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-230

2 out :relay,RS485, Transmission + SV, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.892.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-030

1 out: relay/SSR, Transmission + SV, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.407.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.086.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-200

1 out:relay/SSR, RS485, 100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.530.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.269.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-230

1 out relay/SSR, R485, Transmission+SV

Giá KM còn: 3.865.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.769.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5500-230

1 out relay/SSR, RS485, Transmission + SV, 100-240VAC

Giá KM còn: 3.865.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.769.000 VNĐ