Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50

2 kênh, LCD, ngõ vào RTD, TC, Analog , RS485, cx 0,2%

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100

màn hình LCD, 100mm (6 màu), Giao tiếp: USB/RS485/Ethernet.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1000-00

ghi được 1 kênh, ngõ vào Analog, 100-240VAC

Giá KM còn: 5.936.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.861.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1000-40

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-00

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1002-40

1 kênh, ngõ vào Analog/TC/RTD, RS485, output: 2 alarm.

Giá KM còn: 6.922.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.332.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.521.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.733.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-40

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.288.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.386.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 6.769.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-40

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 7.249.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-00

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 7.249.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-40

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485

Giá KM còn: 7.717.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-01

ngõ vào 1 kênh , Analog, TC, RTD, 24VDC

Giá KM còn: 6.101.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.107.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 6.568.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 24 VDC

Giá KM còn: 6.675.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.964.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-01

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 6.568.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.142.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 7.142.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.049.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.521.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.623.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Đầu ghi của recoder Autonics PEN KRN100

mã đặt hàng: D33006B-66X-01, dùng cho bộ ghi KRN100

Giá KM còn: 1.382.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.063.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 8.104.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 7.623.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-00-0S

2 kênh, ngõ vào Analog, 100-240VAC

Giá KM còn: 13.831.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.644.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-01-0S

2 kênh, LCD, ghi giấy và bộ nhớ, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 15.811.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.599.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-02001-00-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại, 4 relay alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: 14.299.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.342.000 VNĐ

Bộ Ghi dự liệu Autonics KRN100-02001-01-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại, 4 alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 16.195.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.172.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 4 kênh Autonics KRN100-04000-00-0S

4 kênh, LCD, ghi giấy và bộ nhớ, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 15.811.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.599.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04000-01-0S

4 kênh ngõ vào, 4-CH, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 17.156.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.607.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-00-0S

4 kênh ngõ vào, 4-CH, 4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 16.195.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.172.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-01-0S

4 kênh, 4 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 18.104.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.022.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 6 kênh Autonics KRN100-06000-00-0S

6 kênh , ngõ vào 27 loại, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 17.791.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.554.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06000-01-0S

6 kênh, ngõ vào 27 loại, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 19.771.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.509.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào ,4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 18.104.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.022.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-01-0S

6 kênh , 4 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 20.014.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.872.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào ,8 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 19.066.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.457.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-01-0S

6 kênh , 8 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-00-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 19.066.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.457.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-01-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Autonics KRN100-08001-00-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, 4 relay alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: 20.014.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.872.000 VNĐ