Bộ hiển thị Autonics KN-1000B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 100-220VAC

Đơn giá: 3.780.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1001B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 24VDC

Đơn giá: 4.248.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1010B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, Transmission 4-20mA, 100-220VAC

Đơn giá: 4.124.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1011B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, ngõ ra 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1040B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 100-220VAC

Đơn giá: 4.248.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1041B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Đơn giá: 4.722.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1200B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 100-220VAC

Đơn giá: 4.124.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1201B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 24VDC

Đơn giá: 4.598.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1210B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 Alarm + trans. 4-20mA, 100-220VAC

Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1211B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 4-20A, 24VDC

Đơn giá: 4.958.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1240B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, RS485, 100-220VAC

Đơn giá: 4.598.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1241B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, RS485, 24VDC

Đơn giá: 5.073.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1400B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 100-220VAC

Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1401B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 24VDC

Đơn giá: 4.958.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1410B

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 Alarm relay

4 Alarm + transmission

Đơn giá: 4.844.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1411B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 5.310.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1440B

1 kênh, Analog, TC, RTD,

4 Alarm relay,

RS485, 100-220VAC

Đơn giá: 6.912.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1441B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, RS485, 24VDC

Đơn giá: 5.424.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2001W

1 kênh, Analog, TC, RTD, chỉ hiển thị, 24VDC

Đơn giá: 3.208.000 VNĐ

bộ hiển thị Autonics KN-2200W

Input: Analog, TC, RTD,

out: 2 alarm, 4-20mA,

RS485

Đơn giá: 3.714.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2201W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

Ngõ ra: 2 alarm,

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KN-2210W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, 4-20mA,

100-240VAC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2211W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 4-20mA, 24VDC,

Đơn giá: 4.740.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2240W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485,

100-240VAC

Đơn giá: 4.230.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2241W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2250W

1 kênh, Analog, TC, RTD,

2 alarm, RS485+4-20mA,

100-240VAC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2251W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485+4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2440W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485, 100-240VAC

Đơn giá: 4.065.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KN-2000W

1 kênh, Analog, TC, RTD, chỉ hiển thị, 100-240VAC

Đơn giá: 2.886.000 VNĐ

Bộ điều khiển đa năng Autonics KN-2400W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 100-240VAC

Đơn giá: 3.780.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2401W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 24VDC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2410W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA, 100-240VAC

Đơn giá: 4.215.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2411W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2441W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, + RS485, 24VDC

Đơn giá: 4.660.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics KN-2450W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA + RS485, 100-240VAC

Đơn giá: 4.503.000 VNĐ

Bộ hiển thị đa năng Autonics KN-2451W

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 4-20mA + RS485, 24VDC

Đơn giá: 5.420.000 VNĐ