Bộ hiển thị LED Autonics

Bộ hiển thị LED Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D1SC-N

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 32x57mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 818.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics D1SA-RN

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 11x22mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D1SA-GN

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 11x22mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-RN

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-GN

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 340.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 508.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5Y-M

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 12-24VDC

Giá KM còn: 702.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.048.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5W-M

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 12-24VDC

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

Bộ hiển thị DS16

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics D5W-MX

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 110-220VAC

Giá KM còn: 838.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.250.800 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 427.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 675.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9×H16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GS

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào: NPN/PNP, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 427.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GT

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào RS485, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 675.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.041 VNĐ

Bộ hiển thị DS22

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 692.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS22-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 702.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.049.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 235.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GS

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 692.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 692.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED bảy đoạn DS22-GT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 703.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.049.951 VNĐ

Autonics Display Unit DS22-GE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 235.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.972 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RR

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 495.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 739.738 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DS40

LED 7 đoạn màu đỏ, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED bảy đoạn DS40-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 807.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 351.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 524.957 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GS

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GP

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 599.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 894.844 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics DS40-GT

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 807.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.205.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS40-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 351.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 524.000 VNĐ

LED 7 đoạn hiển thị nhiệt Autonics DS40-RR

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 623.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 930.638 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS40-RRT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100 + RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 883.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.318.000 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DS60

LED 7 đoạn màu đỏ, 60x96mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS60-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 60x96mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 663.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 990.294 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS60-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 60x96mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 663.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 990.294 VNĐ