Camera thông minh VC-M50T-CE

CMOS đơn sắc 1", 2.560×2.048Px, 16 fps, NPN-PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-8E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-16E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-16E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-25E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-25E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-8E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-16E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-16E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-25E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-25E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-8E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-16E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-16E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-25E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-25E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04B-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04B-8E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ