Cảm Biến Quang Autonics BJX30M-TDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 30M, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX30M-TDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 30M, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX15M-TDT

thu phát riêng , khoảng cách 15m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX15M-TDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 15m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX15M-TDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 15m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX15M-TDT-C

thu phát riêng , khoảng cách 15m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX10M-TDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 10m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX3M-PDT-P

phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX3M-PDT

phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX1M-DDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 1m, PNP, 10-30VDC,IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX1M-DDT

thu phát riêng , khoảng cách 1m, NPN, 10-30VDC,IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX300-DDT

thu phát riêng , khoảng cách 300mm, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX10-TDT

thu phát riêng , khoảng cách 10m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX100-DDT

thu phát riêng , khoảng cách 100mm, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX100-DDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 100mm, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX300-DDT-P

thu phát riêng , khoảng cách 300mm, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX100-DDT-C

thu phát riêng , khoảng cách 100mm, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX100-DDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 100mm, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX300-DDT-C

thu phát riêng , khoảng cách 300mm, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX300-DDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 300mm, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX1M-DDT-C

thu phát riêng , khoảng cách 1m, NPN, 10-30VDC,IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX1M-DDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 1m, PNP, 10-30VDC,IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX3M-PDT-C

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX3M-PDT-C-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX10M-TDT-C

thu phát riêng , khoảng cách 10m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX10M-TDT-C-P

thu phát riêng , khoảng cách 10m, PNP, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX30M-TDT

thu phát riêng , khoảng cách 30m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BJX30M-TDT-C

thu phát riêng, khoảng cách 30m, NPN, 10-30VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ