bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT Series

4-6 số, RS485, 72x72, 72x36, 48x48, 24V, 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2

6 chữ số, 1 ngõ ra, 24VAC, 24-48VDC, 72x36mm

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-2P4

Loại 6 số, 2 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: 1.768.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x36, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.717.200 VNĐ

Bộ đếm AUTONICS CT6Y-I4

Bộ đếm 6 số, up/down, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

Bộ đếm số lượng Autonics CT6Y-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x36, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I2T

6 số, up/down, chỉ hiển thị, RS485, 72x36, 24VAC/24-48VDC

Đơn giá: 1.829.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P4

Bộ đếm 4 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I4T

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 1.759.600 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P2

Bộ đếm 4 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra, RS485, 72x36, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P4

Bộ đếm 4 số, up/down, 2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.659.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P2

Loại 4 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.659.000 VNĐ

bộ đếm counter Autonics CT6Y-2P4T

Loại 6 số,2 ngõ ra, RS485, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2T

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x36, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.050.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4T

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.050.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P2

Loại 6 số, 1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, Korea

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P4

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: 1.768.000 VNĐ

Bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.768.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6S-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 1.812.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P2

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.812.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 2 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 2.118.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 2.118.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: 1.528.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 1.528.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2T

6 số, up/down, chỉ hiển thị, RS485, 72x72, 24VAC/24-48VDC

Đơn giá: 2.094.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4T

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.094.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Đơn giá: 2.667.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P4T

Loại 4 số,1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 1.962.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P2T

Loại 4 số,1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 1.962.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P4T

Loại 4 số,2 ngõ ra, RS485, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P2T

Loại 4 số,2 ngõ ra, RS485, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.204.000 VNĐ

Bộ đếm kết nối máy tính Autonics CT6S-1P4T

Loại 6 số,1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.050.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6S-1P2T

Loại 6 số, 1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,

Đơn giá: 2.050.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6S-2P4T

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Autonics COUNTER CT6S-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Đơn giá: 2.337.000 VNĐ