Cảm biến quang Autonics BRQ Series

Khoảng cách phát hiện dài: 30 m (loại thu phát)

Đường kính thân: M18

Vật liệu: inox, kim loại, nhựa

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BRQM100-DDTA

thu phát chung,

Khoảng cách 100mm, 

out: NPN, NO, 12-24VDC,

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM100-DDTA-P

thu phát chung, Khoảng cách: 100mm, 12-24VDC, out: PNP, NO

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM100-DDTA-C

thu phát chung, Khoảng cách: 100mm, 12-24VDC, out: NPN, NO

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM100-DDTA-C-P

thu phát chung, Khoảng cách: 100mm, 12-24VDC, out: PNP, NO

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM400-DDTA

Thu phát chung, M18,

khoảng cách 400mm, NPN,

12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM400-DDTA-P

Thu phát chung, M18, kc 400mm, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM400-DDTA-C-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 400mm, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM400-DDTA-C

Thu phát chung, M18,khoảng cách 400mm, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM1M-DDTA

Thu phát chung, M18,khoảng cách 1M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 725.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM1M-DDTA-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 1M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 725.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM1M-DDTA-C

Thu phát chung, M18,khoảng cách 1M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 725.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM1M-DDTA-C-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 1M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 725.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM3M-PDTA

phản xạ gương, M18,

khoảng cách 3M, NPN,

12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM3M-PDTA-P

phản xạ guương, M18,khoảng cách 3M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM3M-PDTA-C

phản xạ guương, M18,

khoảng cách 3M, NPN,

12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM3M-PDTA-C-P

phản xạ guương, M18,khoảng cách 3M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM5M-TDTA

Thu phát riêng, M18,khoảng cách 5M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.255.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM5M-TDTA-P

Thu phát riêng, M18,khoảng cách 5M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.255.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM5M-TDTA-C

Thu phát riêng, M18,khoảng cách 5M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.255.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM5M-TDTA-C-P

Thu phát riêng, M18,khoảng cách 5M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.255.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM20M-TDTA

Thu phát chung, M18,khoảng cách 20M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM20M-TDTA-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 20M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM20M-TDTA-C

Thu phát chung, M18,khoảng cách 20M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM20M-TDTA-C-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 20M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM30M-TDTA

Thu phát chung, M18,khoảng cách 30M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM30M-TDTA-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 30M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM30M-TDTA-C

Thu phát chung, M18,khoảng cách 30M, NPN, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQM30M-TDTA-C-P

Thu phát chung, M18,khoảng cách 30M, PNP, 12-24VDC IP66

Đơn giá: 1.320.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP100-DDTA

thu phát chung ,

khoảng cách 100mm,

Out: NPN, 12-24VDC, IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP100-DDTA-P

thu phát chung ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP100-DDTA-C

thu phát chung ,khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP100-DDTA-C-P

thu phát chung ,khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP400-DDTA

thu phát chung, khoảng cách 400mm, NPN, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP400-DDTA-P

thu phát chung ,khoảng cách 400mm, PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP400-DDTA-C

thu phát chung ,khoảng cách 400mm, NPN, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP400-DDTA-C-P

thu phát chung ,khoảng cách 400mm, NPN, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP1M-DDTA

thu phát chung,

khoảng cách 1m,

NPN, 12-24VDC, IP66

Đơn giá: 684.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP1M-DDTA-P

thu phát chung ,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 684.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BRQP1M-DDTA-C

thu phát chung ,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 684.000 VNĐ