Gối đỡ trục quay BSQ BK

đường kính trục: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ FK

đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ EK

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ AK

dùng cho trục có đường kính: 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ BF

có đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ FF

trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35 và 40

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ AF

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ

Gối đỡ trục quay BSQ EF

dùng cho trục có đường kính: 6, 8, 10, 12, 17, 20 và 25

Đơn giá: Liên hệ