Thanh trượt BSQ MCS-N

W: 34~70, H: 24~48, L: 40~112, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCS-F

W: 52~100, H: 24~48, L: 40~112, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCH-N

W: 34~70, H: 28~55, L: 56~136, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCH-F

W: 47~100, H: 24~48, L: 56~136, Ray 15~34mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCM

W: 12~32,

H: 6~16, L: 16~60,

Ray 5~15mm

Đơn giá: Liên hệ

Thanh trượt BSQ MCMW

W: 17~60, H: 6~16, L: 20~74.8, Ray 10~42mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JV

thanh trượt BSQ JV

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVW

thanh trượt BSQ JVW

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVT

thanh trượt BSQ JVT

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JVU

thanh trượt BSQ JVU

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ JBSP

W: 7~10, H: 4~6, L: 15~45, Ray 5~35mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt BSQ MCM7P

W: 17, H: 8, L: 20~40, Ray 3~15mm

Đơn giá: Liên hệ

thanh trượt cong BSQ JRV

R1 : 50~160, R: 53~164, R2: 47~156,

L: 40~100

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRA

d : 50~200, D: 66~216,

dp :57~212,

Bề rộng: 8 -13mm

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRB

d: 20~240, D: 36~300,

dp: 27~269,

Bề rộng B 8~25

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRU

d: 20~210, D:70~540, dp: 41~ 297, B: 12~45

Đơn giá: Liên hệ

vòng trượt BSQ JRE

d: 20~240, D: 36~300, dp: 29~272, B: 8~25

Đơn giá: Liên hệ