Cảm biến vùng Autonics BWP series

Thời gian đáp ứng nhanh 7ms

Vùng phát hiện: 140-380mm)

Chuyển đổi Light ON/ Dark ON

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05

Khoảng cách phát hiện: 3m,

Chiều cao phát hiện 100mm,

out: NPN

Giá KM còn: 2.820.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.209.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWPK25-05P

Khoảng cách phát hiện: 3m,

Chiều cao phát hiện 100mm,

out: PNP

Giá KM còn: 2.820.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.209.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08

Khoảng cách phát hiện: 5m,

Chiều cao phát hiện 160mm,

out: NPN

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12

Khoảng cách phát hiện: 5mx240mm,

out: NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 3.826.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m,

out: NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 4.414.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20

Khoảng cách phát hiện: 400mmx5m,

out: NPN,

12-24VDC

Giá KM còn: 5.002.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-08P

Khoảng cách phát hiện: 5m,

Chiều cao phát hiện 160mm,

out: PNP

Giá KM còn: 3.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.835.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-12P

Khoảng cách phát hiện: 5m, Chiều cao phát hiện 240mm, out: PNP

Giá KM còn: 3.826.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.711.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-16P

Khoảng cách phát hiện: 320mmx5m, out: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.414.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BWP20-20P

Khoảng cách phát hiện: 7m, Chiều cao phát hiện 380mm, out: PNP

Giá KM còn: 5.002.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.466.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-08

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 160mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.441.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.137.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-08P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 160mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.441.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.137.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-12

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 240mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-12P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 240mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-16

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 320mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 6.026.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.995.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-16P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 320mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 6.026.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.995.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-20

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 400mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 7.311.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.913.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-20P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 400mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 7.311.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.913.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-24

Trục quang 20mm,

vùng phát hiện: 480mmx7m,

out: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 8.596.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.831.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-04

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 160mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.998.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.475.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-24P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 480mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 8.596.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.831.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-28

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 560mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 9.897.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.772.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-04P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 160mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.998.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.475.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-06

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 240mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-28P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 560mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 9.897.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.772.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-32

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 640mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 11.182.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.690.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-06P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 240mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.884.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.798.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-08

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 280mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 5.169.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.716.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-32P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 640mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 11.182.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.690.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-36

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 720mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 12.482.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.630.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-08P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 280mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 5.169.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.716.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-10

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 400mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 6.454.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.634.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-36P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 720mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 12.482.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.630.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-10P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 360mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 6.454.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.634.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-12

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 480mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 7.311.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.913.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-40

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 800mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 13.767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.548.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-12P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 480mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 7.311.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.913.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-40P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 880mmx7m, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 13.767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.548.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-14

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 520mmx7m, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 8.168.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.192.000 VNĐ