Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRBT

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32, hành trình: 50-600

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRD

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32, 40, hành trình: 100-700

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRB

xy lanh Ømm: 10, 15, 20, 25, 32, hành trình: 50-600

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic - MRU

Ømm 10, 15, 20, 25, 32, 40, hành trình: 100-800, Bạc lót

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRH

Ømm: 15, 20, 25, 32, hành trình: 100-800, bạc đạn

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRX

dẫn hướng đơn, Ømm 10, 15, 20, 25, hành trình: 50-600, bạc đạn

Đơn giá: Liên hệ

Magnetic Rodless Cylinder Chelic MRY

dẫn hướng đôi, Ømm: 10, 15, 20, 25, hành trình: 50-600,

Đơn giá: Liên hệ