Oval Rodless Cylinder CHELIC PRE series

Ø12~Ø40;

Double acting;

hành trình: 50~1500mm.

Đơn giá: Liên hệ

Rodless Cylinder Chelic PRET

Xy lanh Ø16~Ø25;

Double acting;

hành trình: 50~500mm

Đơn giá: Liên hệ

Rodless Cylinder Chelic PREP

Xylanh Ø16~Ø25;

Double acting;

Stroke: 50~1500mm

Đơn giá: Liên hệ

Xi lanh Rodless Chelic PRU2 PRF2

Ø10~Ø50;

Double acting;

hành trình: 50~1500mm

Đơn giá: Liên hệ

Rodless Cylinder Chelic PRUT PRUT2

Xylanh Ø16~Ø40;

Double acting;

Stroke: 50~1500mm

Đơn giá: Liên hệ