Van tiết lưu Chelic ASC / BSC / CSC

ren nối 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, áp suất max 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Chỉnh tốc nối ống Chelic CQSC

Nối ống Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Nối ren 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van tay Chelic QHV

Nối ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Nối ren 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén bằng tay Chelic MAV MBV MCV series

Ren nối 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QMC

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu mini Chelic QSM

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QSU

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QST

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSS

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSN

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu 1 chiều Chelic QSC

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Van tiết lưu Chelic QSB

Ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, ren M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ