Đầu gắp song song Chelic HDL

Đường kinh Ø16/20/25/32,

hành trình đóng mở 12/14/15/16mm

Áp suất 1.5 ~ 7kgf/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đầu gắp song song Chelic HDT

Ø16/20/25/32/40,

hành trình đóng mở 30~200mm

Double acting

Đơn giá: Liên hệ