Đèn Tầng Qlight ST56B

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 390.000 VNĐ

đèn tầng Qlight ST56BF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy IP44

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56B-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, còi 90db, sáng tĩnh IP44

Đơn giá: 520.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG CÓ CÒI QLIGHT ST56BF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm,90db, sáng nháy IP44

Đơn giá: 590.000 VNĐ

Đèn tầng Q-light ST56MB

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 310.000 VNĐ

Đèn tầng có còi ST56MB-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt,còi 90db, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tầng bóng nháy Qlight ST56MBF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 480.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qligh ST56MBF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: 640.000 VNĐ

ĐÈN TẦNG LED Q-LIGHT ST56ML

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST56ML-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 686.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy Qlight ST56MLF

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 740.000 VNĐ

Đèn tầng Q-light ST56L

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, bóng Led, Ø56mm, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST56MLF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng tim, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 860.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy Qlight ST56LF

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 760.000 VNĐ

Đèn tầng LED có còi Qlight ST56L-BZ

1 đến 5 tầng, sáng tĩnh, bóng Led, Ø56mm, 90dB, IP44

Đơn giá: 810.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy có còi Qlight ST56MELF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng sợi đốt,90db, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: 700.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy có còi Qlight ST56ELF-BZ

1 đến 5 tầng, bóng led, 90db, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: 680.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST56MEL-BZ

1 đến 5 tầng, bóng Led, 90dB, Ø56mm,sáng tĩnh IP23

Đơn giá: 600.000 VNĐ

đèn tầng LED có còi Qlight ST56EL-BZ

1 đến 5 tầng, bóng led, 90db, Ø56mm, sáng tĩnh, IP23

Đơn giá: 660.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy Qlight ST56MELF

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 690.000 VNĐ

đèn tầng LED nháy Qlight ST56ELF

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 560.000 VNĐ

đèn tầng có còi Qlight ST56MELF-WM

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ELF-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng có còi Qlight ST56MELF-WA

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ELF-WM

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tầng LED Qlight ST56MEL

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 490.000 VNĐ

đèn tầng LED Qlight ST56EL

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 540.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56MELF-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ELF-WA

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tầng LED nháy Qlight ST56LF-BZ

1 đến 5 tầng, sáng nháy, bóng Led, Ø56mm, 90dB, IP23

Đơn giá: 890.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ML-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.353.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ML-WM

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.402.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56ML-WA

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.402.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56MLF-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 2.910.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56MLF-WM

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: 3.270.000 VNĐ

Đèn tầng có còi Qlight ST56MLF-WA

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tâng có còi Qlight ST56L-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Đèn tâng có còi Qlight ST56L-WM

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.206.000 VNĐ

Đèn tâng có còi Qlight ST56L-WA

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: 2.206.000 VNĐ

Đèn tâng có còi Qlight ST56LF-WS

1 đến 5 tầng, bóng led, Ø56mm, sáng nháy, IP44

Đơn giá: Liên hệ