Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SIMPLEXA 602 top LI

42 lần nhớ cho 2 kênh,

hằng ngày và tuần,

min 1 phút,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3

1 kênh, hàng tuần,

ON-OFF, Pulse, Cycle,

84 bước

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc thời gian Theben TR 611 top3 RC

1 kênh, hàng tuần, ON-OFF, Pulse, Cycle, 84 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601 top LI

- 1 kênh, 24 bước,

- hàng ngày và tuần,

- Thời gian min. 1 phút

Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SIMPLEXA 602

2 kênh,

hàng ngày và tuần,

24 bước, min 1 phút

Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

1 kênh, hàng tuần, 56 bước,

min 1 phút, 1 relay,

220V

Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 612 top3

2 kênh, hàng tuần, 56 bước, min 1 phút, 2 relay

Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh,

56 chương trình theo tuần, 1min,

230VAC, IP20.

Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc hẹn giờ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years,

1 kênh, 16A, 230V,

84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh,

pin 10 năm, 16A, 230V,

84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm,

84 chương trình, tuần và năm,

thời gian ngắn nhất 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 4 kênh Theben TC 649 C

4 kênh, chương trình tuần và năm, 1s min, 220V

Đơn giá: Liên hệ

Ổ cắm hẹn giờ Theben theben-eltimo 020 Astro top3

hàng tuần. min 1 phút, 56 phân đoạn, ổ có tiếp địa.

Đơn giá: Liên hệ

Ổ cắm hẹn giờ Theben theben-eltimo 020 top3

hàng tuần. min 1 phút, 56 phân đoạn, ổ có tiếp địa.

Đơn giá: Liên hệ

Ổ cắm hẹn giờ Theben theben-eltimo 020 S

hàng tuần. min 1 phút, 36 phân đoạn, ổ có tiếp địa.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SELEKTA 171 top3 RC T

84 bước, 1 kênh,

hằng tuần và thiên văn,

max 1 phút,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SELEKTA 070 top3 UP

Gắn âm tường,

84 bước, 1 kênh, hằng tuần,

min 1s,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SIMPLEXA 178-2 top

2 kênh, 16A,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben TR 030 top3 UP

Gắn tường, 84 bước, 1 kênh, hằng tuần, min 1s,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 4 kênh Theben TR 644 top2

hằng năm và lịch thiên văn,

min 1 giây,

800 bước

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 642 top2

2 kênh, hàng năm và thiên văn, 800 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 641 top2

1 kênh, hàng năm và thiên văn, 800 bước, min 1s

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ 2 kênh Theben TR 622 top3

2 kênh, hàng tuần,

84 bước,

min 1s

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 610 top2 24V

1 kênh, hàng tuần, 56 bước, min 1 phút

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben TR 609 top2 S

1 kênh, hàng tuần, 84 bước, min 1 giây

Đơn giá: Liên hệ

công tắc hẹn giờ Theben TR 608 top2 S

1 kênh, 56 lần nhớ, hàng tuần, 1 phút

Đơn giá: Liên hệ